Úvod

O mediácii

Takmer každý človek sa v priebehu svojho života dostal do situácie, keď sa cítil ukrivdený, okradnutý alebo neprávom potrestaný a jediné východisko videl v súdnom spore. Avšak mnohé negatívne javy, ktorými je slovenské súdnictvo opradené však túto možnosť znegovali a pocit zadosťučinenia sa hľadal niekde inde. Dôležitým faktorom, ktoré mnohé právnické či fyzické osoby od súdneho sporu odrádza, je aj jeho vysoká finančná nákladnosť a žiadna záruka, že sa vám vložené finančné prostriedky vrátia. Súdne poplatky a odmeny právnych zástupcov sa totiž neraz pri veľkých sporoch vyšplhajú do astronomických výšok. Negatívom sú aj neustále existujúce prieťahy v súdnom konaní a hlavne nedostatok dôvery v súdy ako také.
Takisto sa však mohlo jednať aj o problém, ktorý by nebol síce finančne až tak náročný. Ale púšťať sa kvôli malichernostiam a drobným sporom, ktoré nás možno iba vnútorne a principiálne umárali, do "súdneho maratónu" by sa azda nikomu nechcelo.
Prijatím zákona o mediácii v roku 2004 sa otvorila nová možnosť ako riešiť existujúce problémy z rôznych oblastí mimo súdu, s nepomerne nižšími nákladmi a rovnakým výsledkom. Nová cesta sa volá mediácia. 

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu. Riešenie sporov mediáciou podrobne upravuje zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii. Mediáciou možno riešiť spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov.

Mediátorom je odborne kvalifikovaná, nezávislá a nestranná osoba, zapìsaná v Registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Mediátor je odborníkom v oblasti riešenia sporov a komunikácie. Skutočnosť, že mediátor je v spore nezávislým a nestranným a teda nezastupuje ani jednu zo sporiacich sa strán je garanciou toho, že mediátor je schopný vnìmať pozìcie, stanoviská a záujmy oboch strán nezaujato, vecne a z nadhľadu. Práve preto je vstup mediátorov do prebiehajúcich sporov v praxi čoraz viac žiadaný.

Mediácia ako mimosúdne riešenie sporov a jej využívanie 

Zámerom úsilia o zavedenie inštitútu mediácie do právneho poriadku SR, ktoré vyvrcholilo prijatím zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii, bolo posilnenie prístupu k justícii pre všetkých, ako jedného zo základných práv občanov SR. Mediácia sa tak stala organickou súčasťou politiky zameranej na zlepšenie prístupu k spravodlivosti, pričom potreba jej zavedenia vyplynula z reálnej situácie vzhľadom na rastúci objem súdnych žalôb, predlžovanie súdneho konania, ako aj kvantity a zložitosti legislatívy.

Mediácia je podľa zákona mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných, záväzkových alebo pracovnoprávnych vzťahov. Jedným z motivačných faktorov pre využitie mediácie vyplývajúcich zo zákona je, že mediáciu možno použiť v ktorejkoľvek fáze sporu i po začiatku súdneho konania, pričom, ak sa mediáciou dospeje k dohode pred či v priebehu pojednávania alebo v zmierovacom konaní, vráti sa účastníkom stanovená percentuálna čiastka zaplateného poplatku súdu.

Od 1.júla 2010 začatie mediácie bude znamenať prerušenie plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt. Počas mediácie premlčacie a prekluzívne lehoty neplynú, a preto pokiaľ by mediačné konanie neviedlo k uzavretiu dohody, veritelia nestrácajú nárok na uplatnenie si svojho práva na súde z dôvodu, že počas trvania mediácie by inak uplynula zákonom stanovená lehota na uplatnenie svojho práva.